Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS)

 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján a Prestige Financial Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A, 2. emelet) weboldal: www.pfn.hu, elérhetőség: partner@pfn.hu; telefonszám: +36 (1) 244-8239, a továbbiakban Prestige Financial Zrt. a jelen tájékoztatást adja az Ön, mint a társaság által személyes adatkezelés szerinti Érintett számára (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”).

 

I. A Társaság általi adatkezelés, és a jelen Adatkezelési Tájékoztató jellege

A Társaság tájékoztatja, hogy amennyiben a Társaság olyan személyes adatát kezeli, amely alapján Ön a Társaság által azonosított, vagy azonosítható személy (függetlenül a személyes adat kezelés céljától, jogalapjától és időtartamáról), Ön az irányadó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések alapján Érintettnek minősül, és megilletik az irányadó adatvédelmi jogszabályokban, különösen a GDPR-ban és az Infotv-ben foglalt személyes adatkezelésével és védelmével kapcsolatos jogok (együtt: személyes adat kezeléséhez kapcsolódó jog(ok).A jelen Adatkezelési Tájékoztató egyrészt valamennyi Érintett személyes adatának kezelésére vonatkozó tájékoztatást tartalmazza, másrészt ezen felül egyes Érintettek személyes adatai kezelésének speciális szabályait is tartalmazza.
 
Társaság az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről tájékoztatja az Érintettet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a „NAIH”).
 
A Társaságközvetlen üzletszerzési (direct marketing) célú profilalkotást jogos érdeke alapján (marketing célú megkeresés címzettjeinek célcsoport összeállítása érdekében) végez, egyéb profilalkotást kizárólag az Érintett kifejezett, és önkéntes hozzájárulásával végez.
 
A Társaság tájékoztatja az Érintettet, hogy személyes adatait anonimizált (azaz az Érintetthez nem kapcsolható) formában a Társaság statisztikai célokból felhasználja.
 
A Társaság, amennyiben személyes adatokat törölni köteles, e törlési kötelezettségének tényleges, végleges és helyreállíthatatlan törléssel/anonimizálással tesz eleget, és intézkedik a törlési kötelezettség alapján megsemmisítendő dokumentumok maradéktalan megsemmisítése iránt is.

 

II. Valamennyi Érintett személyes adatának kezelésére vonatkozó tájékoztatás
 
A Társaság tájékoztatja, hogy személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a magyar adatvédelmi hatóság (NAIH) által előírtaknak megfelelően, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli, így
i) tisztességesen és az Érintett által átlátható módon;
ii) egyértelműen meghatározott, és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok felhasználásával;
iii) a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
iv) pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);
v) a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;
vi) olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az integritás és a bizalmas jelleg elve alapján);
vii) alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.
 

A Társaság biztosítja az Ön, mint Érintett Társaság általi, személyes adat kezeléséhez kapcsolódó jogainak érvényesülését.
 
A.) Ennek keretében a Társaság személyes adatát kizárólag az irányadó adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelő jogalappal kezel, így
i) amennyiben Ön egy, vagy több meghatározott (konkrét) célból –amely a Társaságáltali adatkezelés célja is – egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntesen, konkrét, előzetes tájékoztatáson (melynek a jelen Adatkezelési Tájékoztató minősül) alapuló és egyértelmű hozzájárulását adtaszemélyes adata(i) Társaság általi kezeléséhez; vagy amennyiben
ii) személyes adatainak adatkezelése olyan, a Társaság, vagy amennyiben a Társaság befektetési-, kiegészítő befektetési szolgáltatást közvetítő tevékenységet Közvetítőként jár el, a Társaság megbízottja és Ön közötti olyan, az Ön kezdeményezésére történő szerződés létrehozásához – azaz a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez (szerződés megkötése céljából történő személyes adat kezelés)–, vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint Érintett az egyik fél; vagy
iii) amennyiben személyes adatainak Társaság általi kezelése a Társaságra vonatkozó olyan jogi kötelezettség teljesítésén alapul, amelyet uniós, vagy magyar jogszabály állapított meg; vagy
iv) amennyiben személyes adatainak Társaság általi kezelése az Ön, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy
v) amennyiben személyes adatainak Társaság általi kezelése a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön, mint Érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek (jogos érdek, mint személyes adat kezelési jogalap).
 
A Társaság tájékoztatja, hogy Önnek, mint Érintettnek személyes adatai Társaság általi kezelésével/védelmével összefüggésben az alábbi jogai vannak:
 
Amennyiben személyes adatait a Társaság kezeli, személyes adatainak Társaság általi kezeléséhez kapcsolódóan Ön
i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Társaságtól a Társaságnál kezelt személyes adatairól. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes (Személyes adatokhoz való hozzáférés joga);
ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését/kiegészítését, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatot a Társaság pontatlanul/hiányosan kezeli (Helyesbítéshez való jog). Amennyiben a személyes adat helyesbítéshez/kiegészítéshez való jog gyakorlása a Társasággal kötött szerződésében szereplő személyes adat módosulását eredményezné, azt a Társaság által a szerződés módosításra az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint teheti meg az Érintett, ennek hiányában a hatályos jogszabályok vagy a Társasággal kötött szerződésének szerződésmódosításra irányadó rendelkezései szerint;
iii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését teljes egészében, vagy egyes, Társaság által kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való jog). E joga alapján Ön jogosult arra, hogy a Társaság helyreállíthatatlanul és véglegesen törölje / anonimizálja azon személyes adatait (és megsemmisítse a törléssel Érintett személyes adatait tartalmazó dokumentumokat), amelyek tekintetében
a. már azon adatkezelési cél megszűnt, amelyre a Társaság, mint Adatkezelő a személyes adatait gyűjtötte, vagy kezelte és más jogalap nincs személyes adatainak Társaság általi kezelésére, és a személyes adat még nem került törlésre, vagy
b. amennyiben a személyes adatainak kezelése a Társaságnak adott hozzájárulásán alapul, és e hozzájárulását a Társaság irányában a jelen Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint visszavonta (és a Társaság számára a személyes adat kezelésére nem áll fenn más jogalap);
c. jogszerűen tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, és elsőbbséget élvező ok a Társaság általi további személyes adatkezeléshez nincs;
d. az Ön álláspontja szerint személyes adatai jogellenes kezelése történik.
 
A Társaság a GDPR 11. cikke alapján tájékoztatja, hogy amennyiben a Társaság oldalán olyan adatkezelési cél már nem áll fenn, amely okán az Adatkezelő az Érintett személyes adatát kezelni köteles/jogosult, az Érintettről(ügyfélszámmal rendelkező Érintett esetén)a Társaság személyes adat törlést/anonimizálást és dokumentum megsemmisítést követően kizárólag ügyfélszám adatot őriz meg annak érdekében, hogy egy esetleges vitás helyzetben az Érintett által megadott ügyfélszám esetén a törlés/anonimizálás megtörténte a Társaság részéről igazolható legyen. A Társasága törlés helyett zárolja az Érintett személyes adatait, ha az Érintett azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
iv) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához való jog). E joga alapján jogosult arra, hogy a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben Ön vitatja azok pontosságát, vagy amennyiben az Ön véleménye szerint az adatkezelés jogellenes ugyanakkor Ön ellenzi a személyes adatok törlését, vagy amennyiben a Társaságnak, mint Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.
v) kérheti, hogy a Társaság ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;
vi) amennyiben az Ön személyes adatai Társaság általi kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja („Hozzájárulás visszavonásához való jog”). A Társaság Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;
vii) jogosult arra, hogy az Ön által az Önre vonatkozóan a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben a Társaságáltali adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a Társasággal kötött szerződésen alapul, amelyben Ön az egyik szerződő fél és amennyiben az adott adatkezelés automatizált módon történik; „Adathordozhatósághoz való jog”). Tájékoztatjuk, hogy a Társaságaz Ön által, harmadik személy által a Társaság számára történő személyes adat átadásra vonatkozó kérelmét (azaz az ún. Társasághoz behozni tervezetett személyes adat befogadására vonatkozó kérelmét) jelenleg nem tudja teljesíteni, tekintettel arra, hogy a Társaságnem rendelkezik olyan adatkezelési folyamattal és adatkezelési céllal, amely alapján e kérelmének eleget tudna tenni, és személyes adatait célhoz kötötten tudná kezelni, így a Társasága személyes adatait tartalmazó, rendelkezésére bocsátott adathordozó átvételére és az azon található személyes adatok kezelésére jelenleg nem jogosult.
viii) Amennyiben a Társaság egyedi ügyében automatizált döntéshozatalt alkalmaz, Ön jogosult arra, hogy e hozott döntés ellen kifogást emeljen („Kifogáshoz való jog”);
ix) Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a Társaság által jogos érdek jogalapon kezelt       személyes adatainak kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben („Tiltakozáshoz való jog”);
x) Személyes adatai Társaság általi kezelésének jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat(„Jogorvoslathoz való jog”)
 
Érintettként személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseit/kéréseit az alábbi elérhetőségeken közölheti a Társasággal:
i) Írásban, Társaság székhelyének címére (Financial Prestige Zrt., székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A, 2. emelet
ii) A Társaság ügyfélszolgálatán szóban, rögzített vonalon (Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (1) 244-8239);
iii) E-mail-en partner@pfn.hu címen.
 
Tekintettel a Társaság Érintetti személyes adatok/üzleti titok/értékpapír-titok védelmére vonatkozó kötelezettségére, a Társasága személyes adat kezelésre vonatkozó Érintetti kérelem teljesítése esetén az Érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az Érintett megfelelő, jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az Érintett kérelmének/kérésének a Társaság kizárólag az Érintett (Érintetti minőségének megfelelőszintű) azonosítását követően jogosult eleget tenni. A NAIH által a személyes adatkezelésekkel kapcsolatos kérelmek érintett általi megküldésére rendszeresített kérelmet a Társaság befogadja, amennyiben az azon kitöltendőként megjelölt személyes adatok maradéktalanul feltüntetésre kerültek és az Érintett által aláírásra kerül e kérelem. Amennyiben e kérelmen az Érintett nem adott meg valamennyi, azonosításhoz szükséges személyes adatot, az Érintettet a Társaság személyes adatai kiegészítésére hívja fel a kérelem megválaszolhatósága érdekében.
 
Amennyiben az Adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során a Társaság értékpapír-titoknak minősülő személyes adatot harmadik személy részére köteles átadni, a Társaság az értékpapír-titok védelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a kérelmet a Társaság teljes bizonyító erejű okirati vagy közokirati forma esetén teljesíti a Bszt. 118.§ (2) a pontja a lapján.
 
Amennyiben az Érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a fentiek szerint tette meg, és a Társaságaz adott Érintett megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni, az Érintettet a Társaság hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását a Társaság nem tudja teljesíteni. A Társaság által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.
 
Amennyiben az Érintett által a Társaság által megadni kért adat üzleti titok, az üzleti titok védelmére vonatkozó szabályok irányadóak.
 
A Társaság az Érintett személyes adat kezelésével kapcsolatos kérelmét nem tekinti panasznak, azonban amennyiben az Érintett személyes adat kezelésével kapcsolatos kérelmében az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság panaszkezelési szabályzatának megfelelő panaszt tesz, a személyes adat kezelésével kapcsolatos Érintetti kérés és a panasz egy értesítés keretében (a megfelelő tájékoztatások alkalmazása mellett) megválaszolható.
 
A Társasága személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérések teljesítését/arra történő válaszadást indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható a Társaság által a Társasághoz történő benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, Érintettnek küldött tájékoztatással.
 
Amennyiben a Társaságnak személyes adatokat az Érintett Adathordozhatósághoz való joga alapján az Érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, a Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy a Társaság által az Érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint kezelheti. A Társaság az Érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállat.
 
Adatpontosság biztosítása
 
A Társaság Üzletszabályzatában foglalt együttműködés és tájékoztatás elve alapján szükséges a kezelt személyes adatok pontosságáról gondoskodni. Ezért a Társaság által kezelt kapcsolattartási adatain a Társasága GDPR 5. cikk (1) d) pontja szerinti pontosság elvének biztosítása, valamint adat pontosítás (adattisztítás) érdekében megkeresheti Önt kapcsolattartási adatainak frissítése érdekében. Amennyiben az adat pontosítás szerződéses adat módosításával lehetséges, azt a Társaság Üzletszabályzata szerint a szerződésmódosításra irányadó szabályoknak megfelelően szükséges megtenni.
 
Reklám (direct marketing) megkeresés közvetlen megkeresés módszerével
 
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6.§ (1) bekezdése alapján a Társaság tájékoztatja az Érintetteket, hogy (gazdasági) reklámot (fogalma: Grt. 1. § d)) természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai címzett reklámküldemény és a nem automatizált hívórendszeren keresztüli telefonos megkeresés kivételével) kizárólag akkor közöl maga, vagy megbízottja útján az Érintettel, amennyiben ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A Társaság a hozzájáruló nyilatkozatot tevő természetes személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített -a reklám címzettjére vonatkozó – személyes adat kizárólag a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető (legfeljebb azonban a IV. 13. pontban meghatározott időpontig), és harmadik fél számára kizárólag az Érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
 
A Társaság az Érintettet a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglaltak szerint, az ott meghatározottak feltételek fennállása esetén maga, vagy megbízottja útján megkeresheti. A Társaság nyilvántartást vezet arról, aki az e törvény szerinti megkeresés ellen tiltakozását fejezte ki a további Társaság, vagy megbízottja általi megkereséssel szemben.
 
Tájékoztatás módja
 
A Társaságaz általa kezelt, az Érintettől származó, valamint az Érintetti tevékenység alapján a Társaság részére ismertté váló, valamint az Érintettről a Társaság által levont következtetések útján nyert személyes adatok kezeléséről az Érintettet a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja.
 
Amennyiben a Társaság által kezelt személyes adatait nem Ön bocsátotta a Társaság rendelkezésére, a Társaság Önt személyes adatainak kezeléséről a GDPR 14. cikke alapján, és annak megfelelően külön tájékoztatja, a GDPR 14. cikk (5) bekezdésben foglalt eset(ek) fennállásának kivételével.
 
Amennyiben a személyes adat Öntől, mint Érintettől származik, azon nyomtatványok, melyek kitöltésével az Ön személyes adatai a Társaság kezelésébe kerültek, tartalmazzák az Önről a Társaság által kezelt személyes adatok típusait.
 
Egyéb rendelkezések
 
Amennyiben a Társaság valamely személyes adat kezelésére jogosult, a személyes adat kezelésére való joga alapján a Társaság kezeli az adott személyes adatot tartalmazó valamennyi kapcsolódó dokumentációt is a dokumentáción szereplő személyes adat teljes kezelési időtartama alatt.
 
A Társaság tájékoztatja az Érintettet, hogy a Társaság általi személyes adat kezelési időtartam meghosszabbodik (az alábbi személyes adat kezelési idővel; vagy az abból hátralevő idővel), amennyiben a Társaság számára nyitva álló, személyes adat kezelési időtartam leteltekor az Érintettel szemben peres eljárás, büntetőeljárás, vagy követeléskezelési eljárás, vagy más olyan eljárás van folyamatban, amely eljárás során a személyes adat kezelése a Társaság részéről jogi igényének érvényesítéséhez/a Társaságjogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

 

III. Személyes adat kezelés főbb Érintetti típusonként önkéntes hozzájárulása alapján kezel:
- betöltött korábbi munkakör,
- e-mail cím,  
- telefonszám,  
- LinkedIn azonosító,  
- Skype azonosító,  
- Érintett által megadott további CV adatok  
- beszélt nyelvek  
- jogosítvány típusa, száma  
- fotó

 

A fenti személyes adatok megadása önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében a hozzájárulás a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése alapján bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonható az Érintett egyoldalú írásbeli, erre vonatkozó nyilatkozatával, felsorolás szerűen megjelölve azon adatokat, amelyekre vonatkozó hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása akkor érvényes, ha az Érintett az arról szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot személyesen vagy postai úton adja át az Adatkezelő részére.

Azon esetekben, amikor az adatkezelés nem (csupán) hozzájáruláson, hanem a felsorolt egyéb jogalapok közül bármely máson vagy máson is alapszik, a hozzájárulás visszavonása nem elegendő ok az adatkezelés megszüntetésére.
 
Hírlevél feliratkozó(hírlevél küldés érdekében megadott) személyes adatait a Társaság az Ön, mint Érintett leiratkozásának megtörténtéig kezeli abból a célból, hogy Ön kérése szerinti hírlevelet az Ön által megadott elérhetőségen kapjon. A leiratkozás a hírlevélen található leiratkozás gombra kattintással gyakorolható.

A Társaság által üzemeltetett weboldal használatával a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön eszközéről (melyből Önre vonatkozó személyes adat nem állapítható meg), illetve azon ún. számítógépes „sütiket” (cookie) helyezhet el a Társaság annak céljából, hogy
- a Társaság információt gyűjtsön az eszközéről,
- ezen információk segítsék Önt online tranzakciók igénybevételekor, vagy
- ezen információk felhasználásra kerüljenek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.
 
Kapcsolattartói, meghatalmazotti, egyéb közreműködői személyes adatok kezelése a Társaság által kötött, nem pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések esetében
 
A Társaság és szolgáltató között a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szerint létrejött szerződésben meghatározott kapcsolattartó, meghatalmazott, egyéb közreműködői személyek személyes adatainak kezelése azon fél érdekében (szerződés teljesítésének teljesíthetősége, mint jogos érdek) történő személyes adat kezelésnek minősül, amely fél részéről az adott természetes személy eljár. A kapcsolattartó, meghatalmazott, egyéb közreműködő természetes személy személyes adatainak kapcsolattartási célú kezelése ellen tiltakozhat a Társaságnál, sikeres tiltakozás esetében a Társaság a személyes adat kezelést megszünteti, egyéb esetben a Társaság/a Társasággal szerződő fél jogos érdeke jogalapon a Társasága kapcsolattartó, mint Egyéb Érintett személyes adatait a Társaság és a szolgáltató között fennálló szerződés teljes megőrzési idejéig kezeli, mely megőrzési idő a Társaság és a szolgáltató közötti szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 5 év, amennyiben a Felek között nincs jogvita(és amennyiben az elévülési idő nem szakad meg, vagy az nem nyugszik).
 
A Társaság Korábbi munkavállalója személyes adatainak kezelése
A Társaság Korábbi munkavállalójának személyes adatait a Társasága jelen pontban foglaltak szerinti célból, jogalapon és időtartamig kezeli a jelen Adatkezelési Tájékoztató Általános részében meghatározott módon.
 
i) Az e pont szerinti Érintett munkaszerződését, valamint a bér-, és járulék fizetésével kapcsolatos személyes adatait A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 4. § alapján nem jogosult a  , így az ezen személyes adatokat tartalmazó dokumentumok és adatbázisban tárolt adatok megőrzési ideje e törvényi megőrzési időhöz igazodik. E személyes adatok Társaság általi kezelésének a célja a Társaságjogi kötelezettségének teljesítése.
ii) A Társasága jelen pont szerinti Érintett munkaviszonyával összefüggésben kezelt egyéb személyes adatait és az adott személyes adatokat tartalmazó dokumentációkat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”)286. § (1) alapján a munkaszerződés megszűnését követő 3 évig kezeli, az Érintett hozzájárulása, mint jogalap alapján kezelt személyes adatai kivételével. A jelen pont alá tartozó Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Társaság e hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban Mt. 286. § (1) alapján a munkaszerződésmegszűnését követő 3 évig kezeli.
 
Állásajánlatra jelentkezők személyes adatainak kezelése
 
A Társaság által közzétett álláspályázatra jelentkezők személyes adatait (ideértve a jelentkezéshez a jelentkező(k)által csatolt személyes dokumentumokat –így az önéletrajzot –is) a Társasága jelentkező Érintett állás pályázatról szóló döntésről való értesítéséig kezeli, az Érintett hozzájárulásával kivéve, ha az Érintett az álláspályázatra történő jelentkezés során megadott személyes adatainak további kezeléséhez egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, annak érdekében, hogy a Társaságaz esetlegesen aktuálissá váló új állásajánlattal őt megkereshesse. E hozzájárulása alapján az állásajánlatra jelentkezők személyesadatait a Társaság egy évig kezeli, kivéve, ha az Érintett ezen időtartam lejártát megelőzően ismételten hozzájárul személyes adatai Társaság általi kezeléséhez (további egy évre) abban érdekében, hogy a Társaságaz Érintettet az esetlegesen aktuálissá váló új állásajánlattal megkereshesse. A Társaság részletesebb tájékoztatást a pályázati felületén az állásajánlatra jelentkező Érintettek részére meghatározhat és elhelyezhet.
 
Facebook, viber, Társasági widget felület használata
 
A Társaság facebook, viber felhasználói felületen és a Társaság honlapján is lehetővé teszi az Érintettek számára, hogy a Társaság szolgáltatásival kapcsolatosan tájékoztatást kérjenek. E felületek panasz beadására, adatvédelemmel kapcsolatos kérések megküldésére nem alkalmazhatók, azon kizárólag általános, értékpapírtitoknak, vagy más védett titokkörbe nem tartozó adat kiadására, ezzel kapcsolatos kérdés feltételére nyílik lehetősége az Érintettnek. E felület használata során megadott személyes adatokat a Társaságaz Érintett hozzájárulása esetén kezeli, hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a személyes adat Társaság rendszereibe történő kerülését követő 6 hónapig, ezen időtartamot követően pedig személyes adatát a Társaság véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja (amennyiben a személyes adat további kezelésére más jogalapja Társaságnak nem áll fenn).

 

IV. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, az Adatkezelő által közzétett hirdetéssel és állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása, munkaviszony létrehozásának elősegítése.

 

V. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatásának idejéig, illetve addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adatainak törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.

Az Érintett külön írásbeli hozzájárulása esetén az Adatkezelő a kiválasztási folyamat lezárulása után is kezeli az Érintett fenti személyes adatait annak érdekében, hogy az Érintettet a jövőben esetleges újabb állásajánlatokkal megkeresse. Ilyen hozzájárulás megadása esetén az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azzal, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás megadása évének végétől számított kettő (2) év eltelte után automatikusan felülvizsgálja a jelentkezői adatbázist, megkeresi az Érintettet és kifejezetten felajánlja számára a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Esetleges hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza.

A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez. 

 

VI. Adatfeldolgozók  

Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatinak kezelése során adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén az Adatkezelő, saját nevében harmadik (rajta és az Érintetten kívülálló) személlyel végezteti az adatkezelést. Az Adatkezelő alább tájékoztatja az Érintettet az általa a munkaerő toborzáshoz kapcsolódóan igénybe vett adatfeldolgozók személyéről.

Jelentkezése elbírálása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek a toborzás és kiválasztás során adatfeldolgozóként igénybe vett toborzási szolgáltatóhoz annak érdekében, hogy az Érintett pozícióra való alkalmasságát megvizsgálják (üzemorvosi, toborzási kapcsolattartók, valamint a jelentkezés kiértékelésében szolgáltatást nyújtó külső szakértő számára). Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az adatfeldolgozó és bármely, az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

 

VII. Az Érintett jogai  

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést (pl. tájékoztatás folyamatban lévő adatkezelésről és annak részleteiről, így pl. céljáról, adatkategóriákról, esetleges címzettekről, tárolás időtartamáról), azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását (pl. személyes adatok pontosságának vitatása esetén, jogellenes adatkezelés esetén, ha az Érintett ellenzi a törlést, és kéri a korlátozott felhasználást), törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (pl az adatkezelő ill. harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén, így profilalkotás során) az Adatkezelő lenti elérhetőségein. 

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.  

Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.  

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

VIII. Adatbiztonság 

Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő ügyvezetése, új munkaviszony létesítésével, toborzással kapcsolatban eljáró munkatársai, pozíció munkahelyi felettese, az adatbiztonsággal foglalkozó munkatársai, valamint az adatvédelmi tisztviselő ismerhetik meg. 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.  

Esetleges adatvédelmi incidens esetén az Érintett tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Érintett – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

IX. A Társaság Közvetítőként történő személyes adat kezelésére vonatkozó tájékoztatója
 
A Társaság, mint Közvetítő általi személyes adat kezelésre vonatkozó rendelkezések:
 
1.) A Társaság Erste Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26) részére Hpt. 10. § (1) a) pontja alapján megkötött megbízási (egyben adatfeldolgozási) szerződés szerinti Közvetítői tevékenységet végez.
 
A Társasága Közvetítői jogviszonya alapján a megbízó nevében, javára és érdekében jogosult eljárni az adott megbízó és annak ügyfele közötti szerződés megkötése, kezelése, módosítása, illetve a törvényes jogok érvényesítése során és e célokból. A Társaság a Közvetítői tevékenységével összefüggésben kezelt Érintetti személyes adatokat a megbízójával fennálló jogviszony fennállása alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a Ptk. elévülésre vonatkozó rendelkezései szerinti 5 (öt) évig, kivéve azon személyes adatokat, melyeket a Társaságközvetítői tevékenységéhez kapcsolódóan is a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján köteles kezelni(ez esetben a személyes adat és a kapcsolódó dokumentum megőrzési kötelezettség a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján az ügylethez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év).
 
 Amennyiben a Társaságot a megbízója személyes adat törlésre, helyesbítésre, zárolásra, vagy a személyes adattal kapcsolatos egyéb Érintetti jog érvényesítésére szólítva fel, a Társaság ennek köteles eleget tenni, a törlésre történő utasítás esetén, ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez a Társaságnak további, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő jogalapja fennáll. Amennyiben valamely, a Társaság közvetítési tevékenysége nyomán a Társaság által közvetített Érintett a Társaság megbízójával nem köt szerződést, e közvetített természetes személy személyes adatát a Társaság helyreállíthatatlanul és véglegesen törli/anonimizálja, amennyiben további jogalap (különösen hozzájárulás, vagy törvényi kötelezettség teljesítése a Társaságrészéről) az adott Érintett személyes adatainak kezelésére nem áll fenn.

 

X. Személyes adat továbbítása (a Társaság által továbbított személyes adat(ok) címzettjeinek kategóriái)
 
A Társasága GDPR 13. Cikkének (1) e) bekezdése alapján tájékoztatja, hogy személyes adatait az alábbi címzetti kategóriák részére, az alábbi jogalapon továbbítja:
 
1.) A Társasága befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében az Érintett személyes adatait az általa megbízott, kiszervezett tevékenységet végző, és a Társaság mindenkori Üzletszabályzatának 2 sz. mellékletében meghatározott (a „Üzletszabályzat2. sz. melléklete”) adatfeldolgozók részére továbbíthatja Bszt. 120. § i) pontja, egyben a kiszervezett tevékenységet végzővel kötött adatfeldolgozási szerződésalapján. Az Üzletszabályzat 2 sz. mellékletének mindenkor hatályos változata az www.ersteinvestment.huwebhelyen érhető el. Ezen adattovábbítás célja a Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében az adott adatfeldolgozó által ellátandó tevékenység, mint kiszervezett tevékenység végzése, időtartama pedig az adatkezelési cél megvalósulásának időtartama.
 
2.) A Társasága Bszt.118.§ (2)c) pontja alapján az e pontban meghatározott követeléskezelési célból személyes adatai a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló, követeléskezeléssel foglalkozó gazdasági társaság(ok) részére kerülthet(nek)átadásra a Társaság által az adatkezelési cél megvalósulásáig szükséges időtartamra.
 
3.) A Bszt. alapján a közvetítő által közvetített Szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez az Érintett személyes adatai a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló közvetítő részére kerültek átadásra a Társaság által az adatkezelési cél megvalósulásáig szükséges időtartamra. A Társasággal szerződéses kapcsolatban álló közvetítők listája a Magyar Nemzeti Bank http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-kereseseweboldalán érhető el. A közvetítők a Társasággal kötött szerződésük értelmében jogosultak a Társaság részére közvetítési tevékenységük során jogszerűen megszerzett és szerzett személyes adatot a Társaság részére átadni.
 
4.) A Társasága Bszt. 120. § d), f) pontja alapján, valamint adatfeldolgozási szerződés alapján a Társaság által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a Társasággal szerződésben álló jogi szakértőnek (egyéni ügyvéd és ügyvédi iroda) vagy egyéb szakértőnek teljesíthet Érintetti személyes adat átadást, könyvvizsgálati/jogi, vagy egyéb szakértői tevékenység ellátása céljából e cél megvalósulásának időtartamáig. Amennyiben az adatkezelés címzett általi, adatfeldolgozóként történő kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, az Érintett hozzájárulásának visszavonásáról a Társaságaz adatfeldolgozót tájékoztatja, és az adatfeldolgozó e tájékoztatás időpontjától az adott Érintett hozzájáruláson alapuló személyes adatát a továbbiakban nem jogosult kezelni. Amennyiben az adatfeldolgozó által kezelt Érintetti személyesadatok törlése/anonimizálása, helyesbítés, zárolása, vagy az egyéb személyes adatkezelési kérés esetén más kötelezettség teljesítése szükséges az adatfeldolgozó részéről, a Társaságaz adatfeldolgozót értesíti erről.
 
5.) A Társaság az Érintettel szemben fennálló követelését engedményezheti, melynek alapján az engedményezési szerződés alapján az engedményes részére az Érintett fennálló követelésével kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot átadja (amennyiben az engedményező és az engedményes az engedményezési szerződésben másként nem állapodtak meg). Az engedményezéssel összefüggő számviteli bizonylatokat a Társasága számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján az engedményezésről kiállított számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezeli.
 
6.) A Társasága hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére továbbíthatja személyes adatait, amennyiben az irányadó jogszabályok a Társaságot e személyes adat kezelésére kötelezik, vagy amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság megfelelő tartalmú megkeresést küldött a Társaság részére.
 
A Társaság hozzáférési jogának gyakorlása keretében (kérésére) tájékoztatja Önt a fentieken felüli címzetti kategóriákról történő tájékoztatáson felül(cégnév és székhely adatok megadásával) azon címzettekről, amelyek részére személyes adatai továbbításra kerülnek/kerültek.

 

XI. További fogalomtár
Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés(GDPR 4. cikk 2. pontja alapján).


Az Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy (GDPR 4. cikk 1. pontja alapján).


Az Érintett hozzájárulása az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.


Korábbi Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján a Társaságnál munkát végzett, de jelenleg már nem áll a Társaság alkalmazásában.


Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján a Társaságnál munkát végez (az Mt. 34. § (1) bekezdése alapján).
Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat (az Mt. 33. § alapján).


Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pontalapján).